Др. Ивана Цвијовић-Алагић

Др. Ивана Цвијовић-Алагић

Др Ивана Цвијовић-Алагић, виши научни сарадник. Дипломирала је(2003.год.), магистрирала (2006.год.) и докторирала (2013.год.) на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду. Област њеног научно-истраживачког рада обухвата развој легура титана за примену у биомедицинском инжењерству; композитних материјала са металном основом и легура на бази интерметалних једињења за високотемпературне намене;испитивање утицаја параметара савремених процесних метода јаког пластичног деформисања на могућност добијања и својства наночестичних металних материјала; микроструктурну карактеризацију и стереолошку анализу материјала; испитивање механичких и триболошких својстава, феномена корозије и отпорности према оксидацији металних материјала; испитивање механике лома и фрактографску анализу преломних површина; као и моделовање настанка и раста прслине механизмом жилавог лома. Објавила је 2 поглавља у научним књигама, 48 радова у часописима са SCI листе, 12 радова у часописима националног значаја и велики број радова саопштених на међународним скуповима. Објављени радови су цитирани преко 520 пута у часописима са SCI листе (h-индеx 12). Учествовала је у реализацији 6 научно-истраживачких пројеката из области основних истраживања, 3 пројекта билатералне међународне научно-технолошке сарадње, 1 иновационог пројекта и 1 пројекта под покровитељством Балканске еколошке асоцијације (B.EN.A.).Члан је организационих и научних одбора бројих међународних конференција, рецензент радова предложених за објављивање у међународним часописима са SCI листе и учесник у изради неколико докторских дисертација одбрањених на Универзитету у Београду као члан комисије за одбрану, а ментор је и израде докторске дисертације стипендисте Министарства провете, науке и технолошког развојаРепублике Србије.

Руководилац лабораторије
Лабораторија за испитивање површинских својстава и превенцију оштећења материјала за примену у екстремним условима