Др Марија Прекајски Ђорђевић

marija

Др Марија Прекајски Ђорђевић, виши научни сарадник. Дипломирала је (2009) и докторирала (2014) на Рударско-геолошком факултету, Департман за минералогију и кристалографију Универзитета у Београду. Од 2009. године стално је запослена у Лабораторији за материјале, Института за нуклеарне науке „Винча“. Њена научна истраживања су интердисциплинарна – укључује подручја кристалографије, наноматеријала и биоматеријала. Истраживачка активност је углавном усмерена на синтезу, структурну и микроструктурну карактеризацију нових врста наноструктурних материјала; са различитом стехиометријом, формом и обликом како би се добили материјали жељених особина, коришћењем различитих поступака синтезе. Објавила је преко 30 радова у часописима са SCI листе, од којих 24 у међународним часописима са високим импакт фактором.

 

Руководилац Лабораторије
Лабораторија за индетификацију и структурну карактеризацију материјала помоћу рендгенског зрачења