Др Јелена Загорац

Др Јелена Загорац, научни сарадник. Докторирала је 2012. године на Природно-математичком факултету Универзитета у Нишу (тема: „Структурна карактеризација CaMnO3 нанопрахова допираних итријумом и теоријско моделовање стабилности перовскитске структуре”. Од 2005. је запослена у Лабораторији за материјале Института за нуклеарне науке ”Винча”. Бави се теоријским испитивањем нових материјала и израдом њихових енергетских пејзажа. Такође, фазни прелази, кристална структура и особине нових материјала у екстремним условима део су њеног истраживања. Експериментални део њеног рада базира се на Ритвелдовој анализи новосинтетисаних материјала. Аутор је 35 радова у часописима са SCI листе и учесник многобројних домаћих и међународних конференција.