Др Јелена Сташић

Др Јелена Сташић, научни сарадник: Докторирала 2011. године на Електротехничком факултету Универзитета у Београду. Рaди у oблaсти интeрaкциje лaсeрскoг зрaчeњa сa мaтeриjaлимa, кao и у oблaсти нaукe o мaтeриjaлимa. Аутор је око 50 научних публикација, од тога једне монографије националног значаја.
Објавила је 31 рад у часописима са SCI листе и цитирана у часописима са SCI листе 53 пута (h-index 4). Била је или је тренутно учесник на 7 пројеката, од тога 3 пројекта основних истраживања финансирана од стране Министарства за науку и технолошки развој тј. Министарства за просвету и науку, 1 међународном CОSТ пројекту и 3 пројекта билатералне сарадње (са Кином, Белорусијом и Словенијом).